Stichting behoud stoomschip Rotterdam heeft sinds 2001 statutair als doel:

– Te bevorderen dat het stoomschip Rotterdam naar Nederland komt en op een duurzame en cultuurhistorisch verantwoorde wijze wordt geëxploiteerd.
– Samenwerking te bevorderen van alle mogelijke partijen die het behoud van het schip ondersteunen en er aan bijdragen.
– Een visie te ontwikkelen voor de vele gebruiksmogelijkheden van het schip en deze uit te dragen.
– De cultuurhistorische en industriële waarde van het schip vast te leggen in woord en beeld.

20120328-1-nieuwe-vlag-koene

Foto Jan-Willem Koene

Het initiatief komt van een groep betrokken liefhebbers van het schip, die het in 2001 niet kon aanzien dat de snijbrander een einde zou maken aan een heel bijzonder en nog steeds bruikbaar schip. Met de sloop van het s.s. Rotterdam zou een icoon van het industrieel en cultureel erfgoed voor Nederland verloren zijn gegaan!

De stichting heeft niet als doel het schip zelf te bezitten en te exploiteren. Dat laat zij aan deskundige anderen over. Het gaat de initiatiefnemers er vooral om dat het schip behouden blijft. Sinds 2009 presenteert de stichting zich als Vrienden van stoomschip Rotterdam. De stichting heeft een beleidsplan dat u in het menu van deze website kunt vinden.

Het doel van de stichting staat nog steeds overeind: behoud van het ss Rotterdam.

20151011-kk-kadeHet ss Rotterdam aan de kade op 11 oktober 2015  Foto Klaas Krijnen

Nu het schip voor sloop is behoed is het primaire doel van de stichting bereikt. De stichting blijft echter een actieve rol vervullen. In de eerste plaats als “belangengroep” om een duurzame exploitatie te bewerkstelligen die recht doet aan de cultuurhistorische waarde van het schip. De stichting adviseert de eigenaar op allerlei terreinen. Ook brengt zij de eigenaar in contact met deskundigen waaronder oud-opvarenden die bereid zijn met hun kennis bij te dragen aan het behoud van het schip. Daarnaast blijft de stichting het schip promoten door middel van publicaties, exposities, lezingen etc.

Op weg naar een monumentenstatus

Al sinds haar oprichting in 2001 beijvert de stichting zich voor een monumentenstatus voor het schip. Het eerste succes is geboekt doordat een positief advies van de Raad voor Cultuur (in maart 2003) is overgenomen door de staatssecretaris voor Onderwijs Cultuur Wetenschap. Vervolgens heeft in 2004 in opdracht van de s.s.Rotterdam BV een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van maritieme historie, kunsthistorie en interieurs het schip aan een onderzoek onderworpen. In september 2004 is het rapport “s.s. Rotterdam (1959), een cultuurhistorische waardestelling” aangeboden aan wethouder Stefan Hulman van de gemeente Rotterdam. Het rapport geeft een positief beeld van de waarde van het schip als cultuurhistorisch erfgoed. Het rapport is door de stichting toegezonden aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een vervolgoordeel. Wij hebben voor u een samenvatting opgenomen, te vinden in het menu van deze website.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het interieur van het ss Rotterdam in 2018 geplaatst op de lijst van Interieur ensembles. U vindt hierover meer informatie op http://www.monumentaleinterieurs.nl/node/390

Enthousiaste vrijwilligers

Wekelijks werken vrijwilligers van onze stichting aan boord om authentieke elementen te restaureren en waar nodig beschermende maatregelen te nemen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Klaas Krijnen, voorzitter

Reinier Paping, secretaris-penningmeester

Koos Sanderse, coördinator vrijwilligers

Word Vriend van Stoomschip Rotterdam!

  • U steunt hiermee het werk van onze vrijwilligers op het historische stoomschip Rotterdam
  • U wordt op de hoogte gehouden van allerlei wetenswaardigheden over het schip