Beleidsplan

Beleidsplan 2023 – 2027 van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam / Vrienden van stoomschip Rotterdam

geactualiseerd op 19 juni 2023

Hoofdstukken:

 1. Inleiding
 2. Waarom het ss Rotterdam?
 3. Doelstelling en organisatie
 4. Privacybeleid
 5. Het bestuur
 6. Beloningsbeleid
 7. Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 8. De activiteiten in de komende 5 jaar
 9. Financiën: beleid en verantwoording

1. Inleiding

Waar staat de Stichting behoud stoomschip Rotterdam voor ?

Nederland heeft een grote verscheidenheid aan schepen gekend. Daarvan zijn verschillende typen voor het publiek bewaard gebleven, zoals de zeeslepers Elbe, Furie en Hudson, vele platbodems en de voormalige marineschepen Bernisse, Buffel en Hydrograaf. Vele andere voor Nederland belangrijke schepen zoals grote passagiers- en vrachtschepen uit de jaren vijftig en zestig zijn niet bewaard gebleven. Van de Holland Amerika Lijn zijn, behalve het ss Rotterdam, geen passagiers- en vrachtschepen behouden gebleven. Andere belangrijke Nederlandse schepen, zoals de Nieuw Amsterdam uit 1938, de Oranje uit 1939, de Willem Ruys uit 1947 en de Statendam uit 1957 zijn inmiddels gesloopt of gezonken. Het ss Rotterdam is dan ook een van de laatste vertegenwoordigers van de grote passagiersschepen waarvan er vroeger wereldwijd vele tientallen waren.

In Europa zijn geen vergelijkbare schepen bewaard gebleven. In de Verenigde Staten ligt het ss Queen Mary uit 1936, dat in Long Beach dienst doet als hotel, restaurant en museumschip. In Dubai ligt het ms Queen Elizabeth 2 uit 1969 als hotelschip en in Yokohama ligt het ms Hikawa Maru uit 1930 als museumschip. Voor het ss United States uit 1952 worden mogelijkheden onderzocht voor renovatie en exploitatie.

In Nederland zijn verschillende organisaties actief voor schepen als de Elbe en de Bernisse. De Stichting Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV) spant zich in voor het behoud van kleine vaartuigen. Er was tot 2001 echter nog geen organisatie die zich het behoud van een zeegaand passagiersschip ten doel stelde, terwijl het ss Rotterdam dreigde te worden gesloopt. Vandaar de oprichting in 2001 van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam. Sinds 2009 presenteert de stichting zich als Vrienden van stoomschip Rotterdam (de statutaire naam en doelstelling zijn ongewijzigd).

20141129-kk-platform

het ss Rotterdam aan de kade in de Maashaven op 11 oktober 2015  foto Klaas Krijnen

2. Waarom het ss Rotterdam?

Het ss Rotterdam (1959) is een belangrijk onderdeel van het Nederlands industrieel erfgoed, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Het is het grootste passagiersschip dat in Nederland is gebouwd voor een Nederlandse rederij en de laatste vertegenwoordiger van een traditie van lijnschepen die tientallen jaren de oceanen hebben bevaren. In 1959 behoorde het schip door zijn grootte tot de wereld top-vijf. Vele duizenden passagiers hebben met het schip gereisd, voor zaken, voor familiebezoek en voor vakantie. Voor velen is het schip een herinnering aan de voorspoedige jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Het schip is een toonbeeld van architectuur, techniek en kunstuitingen uit de vijftiger jaren. De architectuur was baanbrekend door een nieuwe indeling en plaatsing van de rookkanalen achterop het schip. Wat betreft de techniek is het bijzonder door zijn constructie: de romp is gedeeltelijk geklonken en gelast, in de bovenbouw is voor het eerst op grote schaal aluminium toegepast, en zijn vier expansienaden zijn aangebracht om spanningen in de bovenbouw op te vangen. De Parsons stoomturbines zijn inmiddels zeldzaam. Cultuurhistorisch is het schip van belang door de integratie van kunstvoorwerpen in het interieur, zoals de wandschildering in de Grand Ballroom (v/h Ritz-Carlton), de betimmering van de Smoking Room en de Ambassador Room.

Bij de financiering van het schip heeft de rijksoverheid een belangrijke rol gespeeld door gelden beschikbaar te stellen op grond van wetgeving ten aanzien van schadevergoeding voor maritieme oorlogsverliezen. Een belangrijk deel van de bouwkosten, 126 miljoen gulden, is hierdoor beschikbaar gekomen.

Aan de bouw van het schip is meegewerkt door bekende architecten als J.A. van Tienhoven, C. Elffers, C.W.L. Wirtz en H.A. Maaskant. Voor de decoraties hebben vele kunstenaars hun bijdrage geleverd, zoals Elenbaas, Bouhuys & Klaassen, Van den Steene en d’Ailly-Van Waterschoot van der Gracht. Bovendien hebben bedrijven als De Porceleyne Fles N.V., Grasso, Heemaf, Gebr. Van Swaaij, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken, Philips, Smit Slikkerveer, Stork, Koninklijke Maatschappij De Schelde, Bruynzeel en Van Leeuwen Buizen meegewerkt aan de bouw van dit schip. Behoud van dit laatste passagiersschip, deels bestemd voor de trans-Atlantische lijnvaart, was dan ook een logische stap.

Bij de waardering van monumentale kunst uit de wederopbouwperiode (1945-1965) wordt de kunst op het ss Rotterdam gezien als een staalkaart van kunstuitingen uit die tijd. Kunsthistorici en architecten (in opleiding) kunnen met eigen ogen aanschouwen waartoe een goede samenwerking van kunstenaars en architecten kan leiden. Voor maritieme opleidingen is het schip een schatkamer van traditionele instrumenten. Het biedt als industrieel en cultureel erfgoed een beeld van een roemrijk scheepsbouw verleden.

20160823-schip-sb-kk

Foto Klaas Krijnen

In de visie van de stichting kan het schip voor vele doeleinden worden gebruikt mits de authenticiteit behouden blijft:

Als hotel met ca. 250 hotelkamers. De zalen La Fontaine en Odyssee kunnen uitstekend worden gebruikt voor bijeenkomsten van verschillende aard. Het Lido-dek met buitenzwembad is het mooiste terras van Rotterdam. De Ocean Wine Bar, de Grand Ballroom (v/h Ritz-Carlton) en de Ambassador Room zijn ruimten waar het een feest is om iets te vieren. De Queens Lounge (die zich uitstrekt over de gehele breedte van het schip) is nog steeds een prachtige danszaal. Voor onder meer toneel- en muziekvoorstellingen kan het theater worden gebruikt met ca. 500 plaatsen.

3. Doelstelling en organisatie

De stichting is opgericht op 4 mei 2001 met de naam: “Stichting behoud stoomschip Rotterdam”. Zij opereert tevens onder de naam “Steamship Rotterdam Foundation”. Sinds 2009 presenteert zij zich ook met de naam Vrienden van stoomschip Rotterdam.

Doelstelling

Volgens de statuten, vastgelegd bij notariële akte op 4 mei 2001:

Het behoud van het passagiersschip ss Rotterdam als maritiem, industrieel en cultureel erfgoed door:

 • te bevorderen dat het schip op een duurzame en cultuurhistorisch verantwoorde wijze wordt geëxploiteerd;
 • samenwerking te bevorderen van alle mogelijke partijen die het behoud ondersteunen en er aan bijdragen;
 • een visie te ontwikkelen voor de vele gebruiksmogelijkheden van het schip. Deze visie uit te dragen, onder andere door benadrukking dat het ss Rotterdam het hoogtepunt is van de Nederlandse naoorlogse scheeps- en machinebouw met unieke architectuur, beeldende kunst en vakmanschap dat behouden moet blijven;
 • de cultuurhistorische en industriële waarde van het schip als erfgoed vast te leggen in woord en beeld;
 • en voorts alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van overleg, publicaties, manifestaties, lezingen, fondsenwerving en in het algemeen het op gang brengen van een maatschappelijke beweging. De stichting heeft niet als doel het schip zelf te bezitten of te exploiteren.

Organisatie

De stichting heeft een driekoppig bestuur en 12 vrijwilligers die zonder enige vergoeding aan boord actief zijn om bijvoorbeeld diverse authentieke elementen te restaureren, originele materialen te beheren en originele bouwtekeningen te ordenen.

4.  Privacybeleid

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij hebben van onze donateurs en relaties.

 • Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven wij aan hoe wij daarmee omgaan.
 • Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan in dit document is aangegeven;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en relaties.

Persoonsgegevens van donateurs en relaties worden door ons verwerkt voor het realiseren van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de donateurs en relaties d.m.v. brieven, informatiebulletins en het toesturen van de jaarlijkse kalender;
 • Het administreren van onze donateurs en de door hen betaalde donaties.
 • Het administreren van sponsorbijdragen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • De door u aan ons opgegeven gegevens als donateur / Vriend van stoomschip Rotterdam;
 • De door ons geregistreerde naam- en adresgegevens van relaties.

Voor het realiseren van bovenstaande doelstelling(en) hebben wij de volgende persoonsgegevens van u geregistreerd:

 • Voornaam of voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Eventueel de bedrijfsnaam;
 • Postadres (straat met huisnummer, woonplaats, postbus met nummer, postcode, land);
 • E-mailadres (als u dat aan ons heeft opgeven);
 • Telefoonnummer (als u dat aan ons heeft opgegeven).

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor bovengenoemde verwerking gedurende:

 • de periode waarin u donateur/ Vriend van stoomschip Rotterdam bent, dan wel als relatie staat geregistreerd;
 • de periode dat de financiële administratie wettelijk bewaard dient te worden (7 jaar). Behalve het door u gedoneerde bedrag worden uw betalingsgegevens zoals uw rekeningnummer door ons niet apart geregistreerd buiten de registratie van onze bankinstelling ING.

Wij versturen geen elektronische nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij hebben geregistreerd worden door ons alleen gebruikt voor het verzenden van brieven, informatiebulletins en kalenders. Met het bedrijf dat voor ons de productie en verzending van de brieven, informatiebulletins en kalenders verzorgt sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In de overeenkomst staan de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens in bijzondere gevallen alleen delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Bestuur, donateurs en relaties zijn geïnformeerd over het belang dat wij hechten aan de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door degene die voor ons gegevens verwerkt. Eventueel door u gewenste correctie of verwijdering van uw gegevens wordt door ons zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken of bezwaren.
Als wij uw persoonsgegevens in een bijzonder geval verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Als u zich afmeldt als donateur of relatie worden uw gegevens uit ons bestand verwijderd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Uw klacht zal door ons bestuur worden behandeld, waarbij u het recht heeft te worden gehoord.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende wettelijke autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Neemt u a.u.b. contact met ons op als u naar aanleiding van dit document vragen of opmerkingen heeft.

Contactgegevens

Stichting behoud stoomschip Rotterdam   / Vrienden van stoomschip Rotterdam

Van Nispenpark 15, 2181 DJ Hillegom Telefoon 0252 785291

info@stoomschiprotterdam.nl

5. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Klaas Krijnen (voorzitter), Reinier Paping (secretaris-penningmeester) en Koos Sanderse (lid).

6. Beloningsbeleid

Al het werk wordt door zowel bestuur als de overige vrijwilligers gedaan op vrijwillige basis, zonder enige beloning. Wel worden gemaakte kosten voor aangeschaft materiaal e.d. vergoed uit eigen middelen of door WestCord Hotels en sponsors.

7. Verslag van de uitgevoerde activiteiten

De stichting heeft sinds 2001 het volgende gedaan:

 • de terugkeer van het ss Rotterdam in gang gezet;
 • initiatief genomen tot en bijgedragen aan diverse publicaties, variërend van artikelen in tijdschriften, een visie op het toekomstige gebruik, tot boeken en documentaires;
 • initiëren van een proces dat moet leiden tot een beschermende status, wat onder meer heeft geleid tot het opstellen van een waardestellend rapport;
 • bijdrage geleverd aan de herinrichting van het schip tijdens de renovatie, met als doel het behoud van zo veel mogelijk authentieke elementen;
 • presentaties tijdens bijvoorbeeld Architectuurdag, Monumentendag en Havendagen;
 • het periodiek uitgeven van informatiebulletins en kalenders;
 • het bijeenbrengen, beheren en aan boord ten toon stellen van historisch materiaal;
 • het fysiek terug brengen en restaureren van authentieke elementen op het schip, zoals de Lynbaan-vitrines, goudkleurige beplating bij de liften, hekwerken;
 • het leveren van informatie en beeldmateriaal aan de exploitanten van het schip, onder meer voor de inhoud van tours;
 • het onderhouden van een website en het beantwoorden van vragen van geïnteresseerden.

 

20151011-kk-opbouw

foto Klaas Krijnen

In 2018 t/m 2022 heeft de stichting het volgende gedaan:

 • Het kunstwerk Droomstad is van een beschermende reling voorzien. Ook zijn enkele ontbrekende onderdelen van het kunstwerk opnieuw gemaakt.
 • Op de brug is een installatie gemaakt waardoor de historische beelden van havens opnieuw kunnen worden geprojecteerd. Deze dia-beelden werden in 1959-1960 gebruikt als referentie voor de radarbeelden.
 • Bij historische foto’s zijn historische labels met toelichting geplaatst. De gang naar de museumruimten op het C-dek is geschilderd.
 • Het kunstwerk achter de bar in de Tropic Bar is opnieuw gemaakt en begin 2019 geplaatst.
 • In de Odyssee-zaal zijn vier pilaren bekleed met aluminium beplating.
 • In ons museum op het Brugdek is een nieuw beeldscherm geplaatst, waarvoor wij een belangrijke financiële bijdrage kregen van Stichting De Ziekenfondsbode.
 • Een kapiteinsuniform is op een aan onze stichting geschonken etalagepop geplaatst in de slaaphut van de kapitein.
 • Het kunstwerk met het wapen van Rotterdam ‘Sterker door strijd’ op het B deck is gerestaureerd.
 • De museumruimte voor de stuurmachinekamer is opgeknapt en voorzien van foto’s.
 • Na restauratie van het magnetisch kompas dat bovenop het stuurhuis staat is een grote foto van het kompas geplaatst in onze museumruimte op het Brugdek.
 • Veel werk is verricht om het tekeningenarchief op orde te krijgen. Originele technische tekeningen en handboeken worden bekeken, geordend, geregistreerd en opgeslagen.
 • De op het schip nog aanwezige originele lampen zijn opnieuw geordend en opgeslagen in het voormalige vriesruim op het D deck..
 • Ook is veel energie gestoken in het beheer van de historische objecten die aan onze stichting zijn geschonken, zoals brochures, menukaarten, dagprogramma’s en foto’s.
 • Onze vitrines die verspreid over het schip staan zijn schoongemaakt en regelmatig van nieuwe objecten voorzien.
 • Onze stichting verzorgde Kunsttours op het schip. Ook gaven wij presentaties tijdens Open Monumentendag en Wereldhavendagen Rotterdam op 8 en 9 september 2018.
 • Op 13 september 2018 organiseerde onze stichting in samenwerking met WestCord Hotels / ss Rotterdam tijdens een goed bezochte bijeenkomst de viering van het feit dat het ss Rotterdam 60 jaar geleden bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) door Koningin Juliana te water werd gelaten.
 • Op 29 september 2018 organiseerden wij de presentatie van het boek ‘Varen met stoom’, dat door onze stichting wordt uitgegeven. Op de bijeenkomst waren ca 25 oud-werktuigkundigen van het schip aanwezig voor de presentatie door de auteurs Roel Valbracht en Ronald Aker. Begin 2019 is het boek in eigen beheer geproduceerd en in grote aantallen verkocht.
 • Waterdichte deur nr. 30 is weer werkend gemaakt als demonstratie-object.
 • Voor de La Fontaine zaal zijn twee lampen (up-lights) opnieuw gemaakt en in de Odyssee zaal zijn de oorspronkelijke blauwe banen tegen de voorwand hersteld.
 • In 2019 zijn twee Techniekdagen georganiseerd waar veel belangstellenden op af kwamen.
 • Op 20 augustus 2019 vierden wij samen met WestCord Hotels / ss Rotterdam dat het ss Rotterdam 60 jaar geleden door de RDM wordt overgedragen aan de HAL. De goed bezochte bijeenkomst stond in het teken van kunst en cultuur.
 • In de Ocean Bar zorgden wij ervoor dat de deurtjes op kastjes achter de bar in zo veel mogelijk oude luister werden hersteld.
 • Zoals elk jaar zorgden onze vrijwilligers ervoor dat het schip werd gepavoiseerd en dat de verlichte kerstster tussen de rookkanalen werd gehangen.
 • Tweemaal per jaar stuurden wij aan onze donateurs en relaties een informatiebulletin, waarin wij uitgebreid verslag doen van onze activiteiten. In december stuurden wij hen tevens een kalender.

In 2020 en 2022 hebben vrijwilligers van onze stichting ondanks de corona maatregelen toch het nodige kunnen doen:

 • Reparatie van een door bezoekers vernielde hendel van de stuurboord telegraaf op de brug.
 • Reparatie en plaatsen van de traditionele kerstster tussen de rookkanalen.
 • Het aanbrengen van stootbuffers op garderoberekken.
 • Reparatie van authentieke ventilatoren.
 • Ordening van het tekeningenarchief.
 • Plaatsen van een afspeelmogelijkheid van muziek afkomstig van historische grammofoonplaten in ons brugmuseum.
 • Het mede organiseren van een workshop voor studenten van de opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed van de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Onze stichting heeft een uitgebreid onderzoek van de conditie van de wandschildering Egeïsche Zee in de Grand Ballroom laten uitvoeren met daarop volgend een gedeeltelijke restauratie.
 • In de Queens lounge is na verkregen deskundig advies de houten wand door onze vrijwilligers gerestaureerd.
 • Onderhoud van vitrines en de collectie van de stichting. Aangeboden materialen worden geregistreerd en waar mogelijk tentoongesteld.
 • Een begin is gemaakt met het aanpassen van de beschildering van handwielen in de machinekamer aan de hand van een kleurenschema van oud-werktuigkundige Roel Valbracht.
 • Het terughalen van de kunstwerken Haan & Vis van de kunstenaar Dick ten Hoedt. Deze kunstwerken hingen oorspronkelijk in de grillroom achter de la Fontaine eetzaal. Dankzij kapitein Mateboer zijn de kunstwerken behouden gebleven.
 • Het terug aan boord brengen en laten restaureren van het schilderij (zeegezicht) van Martinus Schouman (1770-1848) dat van 1959 tot 1997 in de kapiteinshut hing. Het schilderij is op 9 mei 2022 aan onze stichting overgedragen door Fred Olsen Cruise Lines, welke Maatschappij in 2020 het ms Rotterdam VI met het schilderij overnam van de Holland America Line.
 • De metalen strips op het kunstwerk Het Zonneschip van Willem Akkermans in de Skyroom zijn door onze vrijwilligers compleet gemaakt.
 • De navigatielichten aan bak- en stuurboord zijn hersteld en weer werkend gemaakt.
 • In de ruimte voor de stuurmachinekamer is een beeldscherm opgehangen waarop een in eigen beheer gemaakte video wordt vertoond over de werking van de stuurmachine. Voor diverse beeldschermen op C- en Brugdek zijn mediaboxen geplaatst.
 • In de voormalige linnenkamer op C deck is gewerkt aan de inrichting van een museum voor materialen van onze stichting.
 • Schilderwerk is verricht aan de trapleuningen in het centrale trappenhuis. Op verschillende plaatsen zijn authentieke kasten voor de brandslangen hersteld.
 • Op beide brugvleugels zijn op hun oorspronkelijke plaats houten kisten geplaatst. Een van de kisten dateert uit de tijd dat het schip in de vaart was en is gerestaureerd. De tweede kist is geheel opnieuw gemaakt naar het voorbeeld van de authentieke kist.
 • In de Club room, La Fontaine en Odyssee zalen zijn gerestaureerde en nieuw gemaakte klokken geplaatst. In de Club room zijn de houten omlijstingen van de gobelins opnieuw gelakt. Bij de entree van de Club room is een omlijsting geplaatst voor het menu.
 • Tweemaal per jaar stuurden wij aan onze donateurs en relaties een informatiebulletin, waarin wij uitgebreid verslag doen van onze activiteiten. In december stuurden wij hen tevens een kalender.

Onderzoek van de conditie van de wandschildering Egeïsche Zee (foto Klaas Krijnen)

8. De activiteiten in de komende vijf jaar

In 2021 bestond de stichting 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan stelden wij een uitgebreid jubileumbulletin samen waarin wij verslag doen van onze activiteiten. Ook de komende vijf jaar is er nog veel te doen aan boord van het ss Rotterdam. In samenwerking met de eigenaar worden diverse activiteiten aan boord ontplooid. In het algemeen doen wij het volgende:

 • Overleg met de leiding op het schip, met als doel instandhouding van het schip en de inrichting en het authentieke karakter daarvan.
 • Herstellen en beschermen van authentieke elementen (er is een lijst met enkele tientallen items).
 • Voltooien en inrichten van de nieuwe museumruimte in de voormalige linnenkamer op het C deck.
 • De herbouw van vier ontbrekende sloepen is een grote wens, maar in verband met de benodigde financiën niet eenvoudig te realiseren.
 • Het geven van presentaties e.d.
 • Werving van donateurs en sponsors.
 • Bijhouden van het kunstbeheerplan en bevorderen dat de kunstwerken in goede staat blijven en waar nodig worden gerestaureerd.
 • Voortzetten van de ordening van het tekeningenarchief en de collectie met objecten die onze stichting in beheer heeft.
 • Bevorderen dat de aanwezige (technische) kennis over het schip wordt vastgelegd en gebruikt bij de exploitatie van en rondleidingen op het schip.
 • Overleg voeren met onder meer het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Rotterdam over een beschermende status voor het schip (in 2004 is een waardestellend rapport opgesteld en in 2017 is het schip door de RCE geplaatst op de landelijke lijst van interieurensembles).
 • Samenwerking met andere organisaties om kennis te delen en te vergroten.
 • Contact onderhouden met donateurs, pers en anderen (onze specialiteit blijft “connecting people”). Berichtgeving aan ca 500 donateurs via website en informatiebulletins. Het uitgeven van een algemene flyer.
 • Het organiseren van bijeenkomsten en presentaties, zoals de kunsttour.
 • Het (digitaal) vastleggen van de waarden van het schip als cultureel en industrieel erfgoed, waaronder het bijdragen aan de totstandkoming van boeken over het schip.

9. Financiën beleid en verantwoording

De stichting bedruipt zichzelf met de verkregen (periodieke) donaties en bijzondere bijdragen / subsidies op projectbasis. Er is een bescheiden eigen vermogen als financiële buffer en er zijn geen schulden. Het grootste gedeelte van de jaarlijkse inkomsten besteden wij aan de productie en verzending van twee informatiebulletins en een kalender die wij kosteloos toezenden aan onze donateurs en relaties.

De stichting heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling; fiscaal nummer 8101.09.657) en is niet BTW-plichtig. Uw financiële bijdrage kan fiscaal voordeel opleveren. Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl

Voor de controle op het financieel beleid is een tweehoofdige kascommissie van buiten het stichtingsbestuur ingesteld. De kascontrole is in 2022 uitgevoerd door Gert van Hengel en Rob Coolen. Zij heeft op 2 juni 2023 decharge verleend aan de secretaris-penningmeester voor het jaar 2022.